INOVA PEU

INOVA PEU je aplikacija za proračun uticaja elektroenergetskih kablova ili postrojenja elektro vuče na telekomunikacione kablove. Upotrebom INOVA PEU proračun postaje jednostavan, brz i veoma precizan. Rezultati proračuna se automatski generišu u grafičkom i tabelarnom obliku. Namijenjen je svim korisnicima koji imaju potrebu za izradom projektne dokumentacije novih mreža sa bakarnim kablovima u zoni pruge ili dalekovoda, te korisnicima koji vrše izradu projektne dokumentacije novih dalekovoda u zoni pruge ili postojećih telekomunikacionih mreža.