INOVA GIS Server

INOVA GIS Platforma je integratorska platforma koja na klijentskom i serverskom nivou, u saradnji sa Oracle relacionim bazama podataka i INOVA GIS Server srednjim slojem, omogućava zaokruženo upravljanje procesima planiranja, projektovanja, izvođenja i održavanja telekomunikacionih infrastrukturnih sistema. Omogućava vođenje dnevno ažurnog katastra TT instalacija kojima telekom operater gazduje.

Drugim riječima to je Enterprise GIS, tj. geografski informacioni sistem koji omogućava pristup prostornim podacima i njima pridruženim osobinama, neograničenom broju različitih odjelenja u okviru poslovne organizacije i van nje. Podatke je moguće pregledati, razmjenjivati, analizirati, uređivati… Pored toga, moguće ih je prikazati široj publici sa mogućnošću kontrole nad tim: koji će tip podataka i u kojoj mjeri biti prikazan. Zahvaljujući INOVA GIS Serveru, platforma omogućava praktično neograničen broj konkurentnih korisnika.

INOVA GIS Platforma je proširiva tako da ju je moguće prilagoditi kompanijama koje variraju u veličini. Ovo je čini pristupačnom za kompanije u rasponu od malih do veoma velikih. Takođe omogućeno je postepeno širenje sistema (mogućnost da se prati rast prema potrebama kompanije). Sistem je po svojoj prirodi otvoren te kao takav može biti integrisan sa drugim OSS/BSS sistemima (operation/business support systems).

INOVA GIS Platforma je namijenjena telekomunikacionim kompanijama koje u svom vlasništvu imaju: mrežu optičkih, bakarnih, koaksijalnih kablova i/ili mrežu kablovske kanalizacije. TeleCAD-GIS Enterprise već danas upotrebljavaju nacionalni telekom operateri u svojim projektnim biroima, službama za tehničku dokumentaciju (katastar podzemnih instalacija), službama održavanja TK infrastrukture, i dr. Skalabilnost aplikacije omogućava da je na jednak način koriste i brojni podizvođači na izradi projektne i izvedbeno-tehničke dokumentacije.