AutoCAD Map 3D obuka

Obuka iz GIS-a (Geographic Information Systems) je namjenjena profesionalcima iz oblasti koje se bave upravljanjem prostorom, infrastrukturnim organizacijama, urbanistima i svima koji imaju potrebu za gazdovanjem prostorno definisanim podacima i analizama istih.

Autodesk AutoCAD Map 3D obezbjeđuje pristup mapiranim podacima i geografskim informacionim sistemima kao podršku za planiranje, dizajn i upravljanje podacima. Inteligentni modeli i CAD alati omogućavaju primjenu regionalnih i disciplinarno-specifičnih standarda. Integracija GIS podataka sa organizacijom korisnika pomaže u poboljšanju kvaliteta, produktivnosti. Pomoću AutoCAD Map 3D moguće je pristupiti i koristiti CAD i GIS podatke iz različitih izvora. Podaci elektro industrije, gas, voda i kanalizacija, telekomunikacije i mnoge druge oblasti mogu se mnogo lakše organizovati i pratiti kroz primjenu GIS logike geoprostornih podataka i njihove vizuelizacije.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 15 časova po 2 sata, a termini su fleksibilni i mogu se dogovoriti sa instruktorom. Izvodi se u prostorijama Inovinog Trening Centra u ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. U slučaju pravnih lica obuku je moguće izvoditi i u prostorijama polaznika (on site).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti AutoCAD Map 3D, kao i njihove direktne primjene na konkretnim primjerima, odnosno projektima. Pored učenja Map 3D-a prolazi se sistematična obuka iz GIS-a kroz teoriju i praktičnu primjenu na konkretnim situacijama u zavisnosi od potrebe korisika. Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznik će se upoznati sa sljedećim funkcionalnostim AutoCAD Map 3D:

 • Upoznavanje sa AutoCAD Map 3D interfejsom, radnim prostorom, Task Pane-om i uređivanje korisničkog radnog prostora.
 • Mapiranje vektorske geometrije
 • Čišćenje crteža (koncept, selektovanje objekata za čišćenje, funkcije i metode čišćenja, pronalaženje i pregled grešaka)
 • Osnovne osobine podataka (pregled, koncept, kreiranje, prikaz, editovanje i modifikovanje objektnih podataka, kreiranje linkova...)
 • Koordinatni sistemi (osvrt na koordinatni sistem, koncept, verifikovanje i prepoznavanje koordinatnog sistema)
 • Uvoz podataka (pregled i osnovni koncept uvoza podataka, uvoz linija, tačaka, objektnih podataka)
 • Izvoz podataka (pregled izvoza, izvoz linija i zatvorenih polilinija sa objektnim podacima, izvoz u SDF format)
 • Izvor crteža (pregled i osnovni koncept izvora crteža, davanje zamjenskog imena lokacije na disku, kačenje izvora crteža, kratki pregled i deaktiviranje izvora crteža)
 • Upiti (pregled i osnovni koncept upita, upoznavanje, jednostavne lokacije i opcije upita, izvještaji upita, koordinatne transformacije, kreiranje novog crteža iz izvora crteža, SQL upit, upit podataka)
 • Raster (pregled i koncept rastera, ubacivanje, brisanje i rad sa slikama, sakrivanje i isključivanje rastera)
 • Korišćenje i rad sa eksternim izvorima podataka i eksternim referencama
 • Klasifikacija objekata (pregled i koncept klasifikacije, definisanje, klasifikacija objekata, kreiranje klasifikacije)
 • COGO (koordinatna geometrija) pregled, ubacivanje i ispitivanje
 • Topologija (pregled i koncept topologije, koncept i kreiranje mrežne topologije, kreiranje poligona, koncept i kreiranje topologije bazirane na analizi)
 • Povezivanje baze (povezivanje SHP, SDF, ODBC, rasterske slike, DEM fajlova)
 • Rad sa bazom (podešavanje redosljeda kačenja lejera, kreiranje filtera i upita, korišćenje tabele podataka)
 • Kreiranje, editovanje i stilizovanje geometrije (stilizovanje poligona, linija i tačaka, zadavanje pravila, editovanje i brisanje atributa geometrije)
 • Razdvajanje i spajanje geometrije (pregled i koncept, kreiranje pravila, razdvajanje geometrije i namještanje spajanja geometrije)