Osnove digitalnog arhitektonskog projektovanja

Obuke iz paketa osnova digitalnog projektovanja u arhitekturi namijenjene su svim profesionalnim arhitektima, kao i studentima arhitekture koji žele da proces projektovanja podignu na najviši mogući nivo. Trening podrazumijeva softverska rješenja i tehnike rada kojima se služe najpoznatiji arhitektonski biroi današnjice.

Osnove digitalnog arhitektonskog projektovanja su osnovni paket obuke u kom se bavimo Building Information Modeling-om (BIM) i njegovom primjenom u savremenoj arhitektonskoj praksi. Naše iskustvo u industriji i globalne Autodeskove statistike nam govore da nešto više od 80% profesionalaca koristi više od jednog računarskog programa za svoj dnevni rad u inženjerskoj industriji. BIM kao sadašnjost, i zasigurno budućnost, digitalnog projektovanja u arhitekturi i građevinarstvu objedinjuje nekoliko oblasti kao što su parametarsko modelovanje, vizualizacija, proceduralnost i razne simulacije i analize koje mogu da dođu do punog izražaja tek upotrebom nekoliko softvera koji su se ustanovili kao apsolutni standard u industriji.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 20 radnih dana po dva sata i 30 minuta, a termini su fleksibilni i mogu se dogovoriti sa instruktorom. Izvodi se u prostorijama Inovinog Trening Centra u ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. U slučaju pravnih lica obuku je moguće izvoditi i u prostorijama polaznika (on site).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja teorije i praktične primjene digitalnog arhitektonskog projektovanja. Radimo na konkretnim primjerima, postupno sa detaljnim objašnjenjima. Svi primjeri su dizajnirani tako da sve tehnike i znanja prikupljena radom na njima budu primjenljiva na bilo kom projektu. Cilj je proći kompletan radni proces od konceptualnog dizajna do BIM projektovanja.

Kroz upotrebu navedenih tehnika obučićemo Vas za praktičnu primjenu u projektovanju sljedećih softverskih paketa:

Kurs uključuje i tehnike razmjene podataka i interoperabilnost sa sljedećim softverima:

Building Information Modeling (BIM)

BIM u najužem smislu predstavlja sistematizovan logički pristup procesu dizajniranja objekta od koncepta do izvođenja, pa čak i do kraja njegovog upotrebnog roka trajanja. U širem smislu BIM posjeduje i socijalnu, kao i društveno odgovornu komponentu koja se ogleda u kvalitetnijem i bržem projektovanju sa akcentom na energetski efikasnoj gradnji i samoodrživosti projekata, kao i mogućnošću praćenja razvoja istih kroz vrijeme.

Primjenjuje se kao metodološki i organizacioni okvir u svim fazama arhitektonskog projektovanja i izvođenja objekata, kao i u građevinarstvu i niskogradnji. BIM objekti su projektovani kao pametni objekti od geometrije koja razumije svoje fizičke karakteristike. Ovakav način rada je opšte prihvaćen u savremenoj arhitektonskoj praksi, a lista benefita upotrebom ovakvog načina projektovanja je nemjerljiva u odnosu na dosadašnje CAD projektovanje upotrebom samo AutoCAD-a.

Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD predstavlja daleko najpopularnije rješenje na polju CAD (Computer Aided Design) digitalnog kreiranje dizajna i dokumentovanja. Korišćen od strane miliona ljudi širom svijeta AutoCAD program je vodeće svjetsko rješenje za projektovanje, mapiranje i izradu prateće dokumentacije. Još od 1982. godine predstavlja apsolutni industrijski standard za rad sa 2D geometrijom.

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti AutoCAD-a, kao i logike i pristupa rješavanju problema upotrebom CAD logike. Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznik će se upoznati sa sljedećim funkcionalnostima Autodesk AutoCAD-a i workflow tehnikama:

 • Primjena i mjesto u savremenoj AEC (Architecture, Engineering and Construction Industry) industriji
 • Detaljno objašnjena podešavanja AutoCAD-a
 • Formati u radu sa Autocad-om i njihova primjena
 • Osnove kreiranja geometrije
 • Osobine geometrije
 • Modovi kreiranja geometrije
 • Editovanje geometrije
 • Tehnike rada sa koordinatnim sistemima i njihova primjena pri kreiranju i editovanju geometrije
 • Rad sa templejtima, CAD standardima i njihova primjena
 • Pomoćni alati za čišćenje i održavanje DWG-a
 • Rad sa lejerima i sve prateće funkcionalnosti vezane za iste
 • Izmjene geometrije i tehnike korišćenja komandi
 • 2D parametarsko kreiranje geometrije
 • Dimenzionisanje, rad sa stilovima
 • Manipulisanje geometrijom u 2D i 3D prostoru
 • Prilagođavanje korisničkog okruženja i kastomizacija elemenata interfejsa sa komandama koje definiše korisnik
 • Priprema za štampu i rad u prostoru papira
 • Rad sa blokovima, napredno kreiranje parametarskih blokova sa pridruženim atributima
 • Eksportovanje atributa blokova u eksterne aplikacije, direktna veza sa Microsoft Excel tabelama
 • Rad sa eksternim sadržajima u njihova upotreba u radu sa DWG-om
 • Kreiranje makro skripti i njihovo korišćenje za ubrzavanje svakodnevnih repetativnih procesa u radu
 • Osnove 3D prostora u AutoCAD-u
 • Vrste 3D geometrije u AutoCAD-u
 • Korišćenje 3D Mesh geometrije
 • Korišćenje 3D Surface objekata
 • Modifikovanje 3D objekata
 • Štampanje u virtuelne formate

Autodek Revit Architecture

Autodesk Revit Architecture je softver dizajniran za potrebe BIM-a (Building Information Modeling-a). Predstavlja trenutno najpopularnije sveobuhvatno i integrisano softversko rješenje koje je u potpunosti dizajnirano po BIM logici sa akcentom na samoodrživosti projekta. Namjenjen je izradi kako malih i srednjih projekata, tako i velikih projekata gdje su inženjeri i biroi rasprostranjeni na raznim lokacijama po svijetu i komuniciraju Revitovim jedinstveni kanalima i modulima za timski rad u realnom vremenu

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti Revit-a, kao i logike i pristupa rješavanju problema kroz BIM i njihove direktne primjene na konkretnim primjerima, odnosno projektima. Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznik će se upoznati sa sledećim funkcionalnostim Revita-a i workflow tehnikama:

 • Osnove BIM-a (Building Information Modeling-a), teorijski i praktično
 • Osnove modelovanja u Revit-u, kreiranje geometrije i tipovi geometrije
 • Zidovi, detaljno proučavanje
 • Komponente i familije u Revit-u
 • Modifikovanje geometrije i nivoi modifikovanja
 • Pogledi i prostor papira
 • Kreiranje i editovanje vizuelnog izgleda geometrije, temlejti i sistemi kontrole
 • Dimenzionisanje i rad sa vezama
 • Situacioni prikazi, rad sa eksternim softverima i kreiranje terena, kao i automatsko opisivanje, kreiranje presjeka kroz teren
 • Veza između dizajna i analiziranja konceptualnih i konačnih rješenja
 • Rad sa predmjerima i predračunima, rad sa podacima prikupljenim sa geometrije, tagovanje i tehnike tagovanja
 • Priprema za štampu, štampanje i objavljivanje
 • Rad sa eksternim projektima i tehnike eksternih referenci
 • Osnove proceduralnog i parametarskog modelovanja, teorija
 • Napredno modelovanje i parametarski sistemi modelovanja, praktično
 • Modelovanje konstrukcija
 • Upravljanje Revit projektima
 • Objašnjene sve sistemske postavke Revita
 • Rad sa grupama
 • 2D crtanje u Revit-u i kreiranje detalja
 • Kolaboracija i timski rad na projektima
 • Faze projekata i upravljanje istim u Revitovim projektima
 • Varijante dizajna u projektu i njihova primjena
 • Kreiranje i rad sa sklopovima u Revit-u
 • Vizuelno programiranje upotrebom Dynama, i napredni koncepti proceduralnog modelovanja
 • Vizualizacija i renderovanje u Revit-u i 3Ds Max Design-u
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Autodesk AutoCAD aplikacijom
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Autodesk 3Ds Max Design aplikacijom
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Rhinocerosom i Grasshopper aplikacijama