Napredni nivo obuke iz digitalnog arhitektonskog projektovanja

Obuke iz paketa naprednog digitalnog projektovanja u arhitekturi namijenjene su svim profesionalnim arhitektima, kao i studentima arhitekture koji žele da proces projektovanja podignu na najviši mogući nivo. Trening podrazumijeva softverska rješenja i tehnike rada kojima se služe najpoznatiji arhitektonski biroi današnjice.

Napredni nivo obuke iz digitalnog arhitektonskog projektovanja je paket obuke u kom se bavimo Building Information Modeling-om (BIM) i arhitektonskom vizualizacijom kao i primjenom istih u praksi. Naše iskustvo u industriji i globalne Autodeskove statistike nam govore da nešto više od 80% profesionalaca koristi više od jednog računarskog programa za svoj dnevni rad u inženjerskoj industriji. BIM kao sadašnjost, i zasigurno budućnost, digitalnog projektovanja u arhitekturi i građevinarstvu objedinjuje nekoliko oblasti kao što su BIM parametarsko modelovanje, vizualizacija, proceduralnost i razne simulacije i analize koje mogu da dođu do punog izražaja tek upotrebom nekoliko softvera koji su se ustanovili kao apsolutni standard u industriji.

Program obuke podrazumijeva jedan računar na svakog polaznika (hands-on). Trening se izvodi na modernim grafičkim radnim stanicama sa legalnim softverom. Svi Inovini predavači su sertifikovani Autodesk instruktori. Obuka traje 35 radnih dana po dva sata i 30 minuta, a termini su fleksibilni i mogu se dogovoriti sa instruktorom. Izvodi se u prostorijama Inovinog Trening Centra u ulici Vidovdanska 2, Banja Luka. U slučaju pravnih lica obuku je moguće izvoditi i u prostorijama polaznika (on site).

Sadržaj i koncept obuke

Obuka se izvodi po sistemu učenja teorije i praktične primjene digitalnog arhitektonskog projektovanja. Radimo na konkretnim primjerima, postupno sa detaljnim objašnjenjima. Svi primjeri su dizajnirani tako da sve tehnike i znanja prikupljena radom na njima budu primjenljiva na bilo kom projektu. Cilj je proći kompletan radni proces od konceptualnog dizajna do BIM projektovanja.

Napredni nivo obuke sadrži oblast proceduralnog modelovanja formi sa kojim ćemo Vas upoznati i obučiti za praktičnu primjenu. BIM, arhitektonska vizualizacija i generative (proceduralno) modelovanje predstavljaju ultimativni paket znanja koja će u potpunosti zaokružiti vaše profesionalne potrebe u pogledu brzine i kvaliteta izrade i prezentacije projekata i dokumentovanja istih.

Obučićemo Vas za praktičnu primjenu u projektovanju sljedećih softverskih paketa:

Kurs uključuje i tehnike razmjene podataka i interoperabilnost sa sljedećim softverima:

Building Information Modeling (BIM)

BIM u najužem smislu predstavlja sistematizovan logički pristup procesu dizajniranja objekta od koncepta do izvođenja, pa čak i do kraja njegovog upotrebnog roka trajanja. U širem smislu BIM posjeduje i socijalnu, kao i društveno odgovornu komponentu koja se ogleda u kvalitetnijem i bržem projektovanju sa akcentom na energetski efikasnoj gradnji i samoodrživosti projekata, kao i mogućnošću praćenja razvoja istih kroz vrijeme.

Primjenjuje se kao metodološki i organizacioni okvir u svim fazama arhitektonskog projektovanja i izvođenja objekata, kao i u građevinarstvu i niskogradnji. BIM objekti su projektovani kao pametni objekti od geometrije koja razumije svoje fizičke karakteristike. Ovakav način rada je opšte prihvaćen u savremenoj arhitektonskoj praksi, a lista benefita upotrebom ovakvog načina projektovanja je nemjerljiva u odnosu na dosadašnje CAD projektovanje upotrebom samo AutoCAD-a.

Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD predstavlja daleko najpopularnije rješenje na polju CAD (Computer Aided Design) digitalnog kreiranje dizajna i dokumentovanja. Korišćen od strane miliona ljudi širom svijeta AutoCAD program je vodeće svjetsko rješenje za projektovanje, mapiranje i izradu prateće dokumentacije. Još od 1982. godine predstavlja apsolutni industrijski standard za rad sa 2D geometrijom.

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti AutoCAD-a, kao i logike i pristupa rješavanju problema upotrebom CAD logike. Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznik će se upoznati sa sljedećim funkcionalnostima Autodesk AutoCAD-a i workflow tehnikama:

 • Primjena i mjesto u savremenoj AEC (Architecture, Engineering and Construction Industry) industriji
 • Detaljno objašnjena podešavanja AutoCAD-a
 • Formati u radu sa Autocad-om i njihova primjena
 • Osnove kreiranja geometrije
 • Osobine geometrije
 • Modovi kreiranja geometrije
 • Editovanje geometrije
 • Tehnike rada sa koordinatnim sistemima i njihova primjena pri kreiranju i editovanju geometrije
 • Rad sa templejtima, CAD standardima i njihova primjena
 • Pomoćni alati za čišćenje i održavanje DWG-a
 • Rad sa lejerima i sve prateće funkcionalnosti vezane za iste
 • Izmjene geometrije i tehnike korišćenja komandi
 • 2D parametarsko kreiranje geometrije
 • Dimenzionisanje, rad sa stilovima
 • Manipulisanje geometrijom u 2D i 3D prostoru
 • Prilagođavanje korisničkog okruženja i kastomizacija elemenata interfejsa sa komandama koje definiše korisnik
 • Priprema za štampu i rad u prostoru papira
 • Rad sa blokovima, napredno kreiranje parametarskih blokova sa pridruženim atributima
 • Eksportovanje atributa blokova u eksterne aplikacije, direktna veza sa Microsoft Excel tabelama
 • Rad sa eksternim sadržajima u njihova upotreba u radu sa DWG-om
 • Kreiranje makro skripti i njihovo korišćenje za ubrzavanje svakodnevnih repetativnih procesa u radu
 • Osnove 3D prostora u AutoCAD-u
 • Vrste 3D geometrije u AutoCAD-u
 • Korišćenje 3D Mesh geometrije
 • Korišćenje 3D Surface objekata
 • Modifikovanje 3D objekata
 • Štampanje u virtuelne formate

Autodek Revit Architecture

Autodesk Revit Architecture je softver dizajniran za potrebe BIM-a (Building Information Modeling-a). Predstavlja trenutno najpopularnije sveobuhvatno i integrisano softversko rješenje koje je u potpunosti dizajnirano po BIM logici sa akcentom na samoodrživosti projekta. Namjenjen je izradi kako malih i srednjih projekata, tako i velikih projekata gdje su inženjeri i biroi rasprostranjeni na raznim lokacijama po svijetu i komuniciraju Revitovim jedinstveni kanalima i modulima za timski rad u realnom vremenu

Takođe uveden je koncept parametarskog i proceduralnog dizajniranja. To znači da brzo i intuitivno možemo da dizajniramo više varijanti našeg objekta i da ih analiziramo u realnom vremenu u toku samog procesa projektovanja. Time otvaramo mnoge mogućnosti optimizacije dizajna u vizuelnom, konstruktivnom, energetskom, socijalnom i svakom drugom aspektu. Na taj način direktno utičemo i podržavamo mnoge esencijalne principe BIM-a kao što su energetska efikasnost, održivost i opravdanost objekta, pa sve do izbora najoptimalnijeg konstruktivnog sistema, upotrebljenih materijala, i drugih fizičkih i vizuelnih karakteristika objekta

Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznik će se upoznati sa sledećim funkcionalnostim Revita-a i workflow tehnikama:

 • Osnove BIM-a (Building Information Modeling-a), teorijski i praktično
 • Osnove modelovanja u Revit-u, kreiranje geometrije i tipovi geometrije
 • Zidovi, detaljno proučavanje
 • Komponente i familije u Revit-u
 • Modifikovanje geometrije i nivoi modifikovanja
 • Pogledi i prostor papira
 • Kreiranje i editovanje vizuelnog izgleda geometrije, templejti i sistemi kontrole
 • Dimenzionisanje i rad sa vezama
 • Situacioni prikazi, rad sa eksternim softverima i kreiranje terena, kao i automatsko opisivanje, kreiranje presjeka kroz teren
 • Veza između dizajna i analiziranja konceptualnih i konačnih rješenja
 • Rad sa predmjerima i predračunima, rad sa podacima prikupljenim sa geometrije, tagovanje i tehnike tagovanja
 • Priprema za štampu, štampanje i objavljivanje
 • Rad sa eksternim projektima i tehnike eksternih referenci
 • Osnove proceduralnog i parametarskog modelovanja, teorija
 • Napredno modelovanje i parametarski sistemi modelovanja, praktično
 • Modelovanje konstrukcija
 • Upravljanje Revit projektima
 • Objašnjene sve sistemske postavke Revita
 • Rad sa grupama
 • 2D crtanje u Revit-u i kreiranje detalja
 • Kolaboracija i timski rad na projektima
 • Faze projekata i upravljanje istim u Revitovim projektima
 • Varijante dizajna u projektu i njihova primjena
 • Kreiranje i rad sa sklopovima u Revit-u
 • Vizualizacija i renderovanje u Revit-u i 3Ds Max Design-u
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Autodesk AutoCAD aplikacijom
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Autodesk 3Ds Max Design aplikacijom
 • Workflow tehnike rada i interoperabilnost sa Rhinocerosom i Grasshopper aplikacijama
 • BIM revizija projekata kroz uptrebu Autodesk Navisworksa, kao i praćenje projekta
 • Tehnike pripreme projektovanog materijala za prezentacije

Autodesk 3Ds Max Design i Vray

Autodesk 3Ds Max Design je softver za vizualizaciju i simulaciju projekata u arhitekturi, građevinarstvu i mašinstvu. Predstavlja derivat 3Ds Max-a koji je optimizovan i prilagođen za rad sa Autodesk Revitom, Autodesk Civil 3D-om, Autodesk Inventorom, AutoCAD-om, itd. BIM (Building Information Modeling) podrazumjeva postojanje 3D modela objekta koji projektujemo.

Vizualizacija služi da bi se konačni projekat predstavio interesnim stranama u procesu, te time na što realističniji način prenijela ideja projekta. Vizualizacija se koristi i u toku projektovanja, a time značajno utiče na konačni dizajn. Pored grafičkog prikaza, 3Ds Max Design nudi module za precizne analize osvjetljenosti objekata.

Autodesk 3ds Max Design je namijenjen arhitektima za vizualizaciju objekata visokogradnje, enterijera, eksterijera, a takođe ga koriste građevinski inženjeri za prikaz projekata niskogradnje, autoputeva, mostova, itd. Inženjeri mašinstva koji imaju potrebu da predstave svoj dizajn često koriste 3ds Max Design u kombinaciji sa Autodesk Inventor-om. Osim vizualizacije koristi se za napredno modelovanje složenih formi koje nije moguće, ili je jako teško, modelovati u specijalističkim inženjerskim softverima. Ono što ga izdvaja od konkurencije je jednostavnost upotrebe, prilagođenost i direktne veze sa inženjerskim softverima, veliki broj korisnika i dovoljno materijala za učenje. Predstavlja apsolutni standard za vizualizaciju, najrasprostranjeniji i najčešće korišćeni 3D softver.

ChaosGroup V-Ray predstavlja apsolutni standard kao render mašina kada je u pitanju arhitektonska vizualizacija. Jednostavnost i intuitivnost, kao i velika baza korisnika su zaštitni znak ovog softverksog rješenja. Potražnja za poznavanjem programa V-Ray u krugovima projektanskih kuća i studija za arhitektonsku vizualizaciju raste iz godine u godinu. Znanja stečena na ovoj obuci otvoriće Vam vrata za potencijalni rad kao freelance umjetnik.

U nastavku su date pojedine teme kursa 3D vizualizacije upotrebom aplikacija Autodesk 3ds Max, V-Ray, Adobe Photoshop i After Effects:

 • Kompletan teorijski pregled potrebnog znanja za rad sa kompjuterskom grafikom, kao podloga znanjima koja će biti praktično učena
 • O aplikacijama Autodesk 3ds Max i V-Ray
 • Osnove Autodesk 3ds Max korisničkog okruženja
 • Detaljno objašnjenje podešavanja Autodesk 3ds Max za razmjenu podataka sa aplikacijama Autodesk Revit i renderovanje sa V-Ray
 • Osnove modelovanja teorijski i praktično
 • Hard surface modeling, free form modeling, napredne tehnike modelovanja
 • Modelovanje upotrebom simulacija, RBD, SBD modelovanje (tehnike naprednog pozicioniranja objekata, kreiranje tkanina, zavjesa, ...)
 • Tehnike interoperabilnosti Autodesk 3ds Max sa aplikacijama Autodesk Revit, AutoCAD, Rhinoceros, i drugim
 • O aplikaciji ChaosGroup V-Ray for 3ds Max
 • Teorijski i praktično objašnjeno svjetlo u kompjuterkoj grafici i korišćenje istoga u arhitektonskoj vizualizaciji
 • Kreiranje i postavljanje 3ds Max scena enetrijera, eksterijera (dnevna i noćna varijanta)
 • Teorijska i praktična znanja potrebna za kreiranje materijala (shading) za konačni rendering
 • Napredno kreiranje kompleksnih realističnih materijala
 • Postavljanje scena i tehnike osvjetljavanja enterijera i eksterijera
 • Detaljno i sistematski objašnjene V-Ray render opcije u teoriji kao i na praktičnim primjerima
 • Multipass renderovanje i priprema za kompoziting i post produkciju
 • Kreiranje panoramskog prikaza enterijera za pregled u bilo kom web browser-u
 • Teorijski i praktično objašnjene tehnike post produkcije statičnih rendera kao i animacija
 • Pipeline razmjena podataka i animacija sa aplikacijama Autodesk Maya, SideFx Houdini i Maxon Cinema 4D

McNeels Grasshopper 3D

McNeel Grasshopper je namijenjena profesionalnim arhitektima, studentima i dizajnerima iz raznih oblasti koji žele da koriste sve prednosti naprednog proceduralnog modelovanja i njegove implementacije u svakodnevnom procesu rada.

McNeel Grasshopper 3D je posebno popularan među studentima arhitekture na najcjenjenijim fakultetima u svijetu. Jedan je od najčešće korišćenih softwerskih paketa za kreiranje kompleksnih sistema za prefabrikaciju.

Obuka se izvodi po sistemu učenja komandi i funkcionalnosti aplikacije McNeel Grasshopper 3D na Rhinoceros 5 platformi, kao i logike i pristupa rješavanju problema kroz najnaprednije tehnike parametraskog i proceduralnog modelovanja, kao i primjene istoga. U obuku su uključene tehnike razmjene podataka i napredne workflow tehnike izmedju Grasshopper-a i raznih drugih programskih paketa.

Teme koje će biti obrađene u sklopu kursa Grasshopper 3D i interoperabilnosti sa ostalim BIM softverima i samom BIM logikom projektovanja:

 • O McNeels Grasshopper-u 3D i Rhinocerosu.
 • Mjesto Grasshopper-a u savremenoj digitalnoj arhitektonskoj praksi.
 • Grasshopper, korisničko okruženje, logika rada i svi potrebni teorijski koncepti potrebni za rad na generative (proceduralnom) modelovanju.
 • Uvodne vježbe za rad u proceduralnom okruženju, sve veze između Grasshopper-a i Rhinocerosa, kreiranje osnovne geometrije.
 • Kreiranje matematički definisanih slobodnih arhitektonskih formi i analiza istih.
 • Vježba, dizajniranje namještaja slobodnih formi na realnom konkretnom primjeru.
 • Rad sa listama i operacije nad listama.
 • Rad sa logičkim operatorima i njihova integracija u kreiranju varijanti dizajna modela.
 • Vježba kreiranje korišćenja listi, tipova geometrije u Grasshopper-u.
 • Teorijski i praktično obrazložena upotreba i rad sa vektorima u komjuterskoj grafici.
 • Vježba kreiranje kompleksne prostorne rešetke sa štapovima i zglobovima koji su matematički definisani.
 • Vježba kreiranje sistema dinamičnih fasadnih panela koji reaguju na položaj sunca, analize insolacije.
 • Vježba kreiranje proceduralnog mosta između dva objekta.
 • Vježba kreiranje sistema panelizacije, kao i proceduralna priprema za fabrikaciju (uključene su i osnove Python-a, odnosno osnove kreiranja skripti za ubrzavanje velikih količina manuelnog rada).
 • Interoperabilnost Grasshopper 3D sa aplikacijama Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Archicad, AutoCAD, ...