Šta je novo u Civil 3D 2019?


Izašao je novi Civil 3D. Nove i unaprijeđene funkcije poboljšavaju dizajn i radne procedure stvaranja građevinske dokumentacije sa povećanom efikasnošću za projektovanje, proizvodnju, saradnju i razmjenu podataka.


Profili (Profiles)

Offset profili su tačniji uz podršku za vertikalne krivine. Možete kreirati dinamične offset profile koristeći istu naredbu koju koristite za kreiranje offset alignment-a,  Create Offset Alignment.

Geometrija offset profila

Geometrija profila se pomjera pomoću podrazumjevanog unakrsnog nagiba. Geometrija roditeljskog profila se replicira u slučajevima gde postoji dosljedan nagib iz roditeljskog profila. Možete podesiti podrazumjevani poprečni nagib i dodati regione prelaza koristeći karticu Offset Parameters u svojstvima offset profila.

Režim ažuriranja za offset profile

Offset profili se obično kreiraju u dinamičnom stanju. Dinamički offset profil se automatski ažurira da odražava promjene u nadmorskoj visini ili geometriji roditeljskog profila i poravnanja roditelja. Kada je offset profil dinamičan, na kartici Offset Parameters možete dodati područja sa unakrsnim nagibom, ali se geometrija profila ne može uređivati.

Možete promjeniti režim ažuriranja offset profila na kartici Profile u dijalogu Profile Properties.

Podsklopovi (Subassemblies)

Kapaciteti koridora su prošireni sa više od 60 dodatnih podsklopova.

Sekcije (Sections)

Omogućeno je preciznije predstavljanje 3D čvrstih objekata sa više kontrole nad vizuelnim osobinama.

O projekcijama i stilovima poprečnih presjeka za prikaz odjeljaka (Projection and Crossing Styles for Section Views)

Možete podesiti različite stilove za prikazivanje i označavanje projekcija i poprečnih presjeka u prikazima sekcija.

Projektovani objekti u sekcijskom pogledu koriste sledeće stilove:
  • Projektovane COGO tačke koriste standardne stilove za tačke. Možete odrediti drugačiji stil koji ćete koristiti u sekcijskom prikazu, ili možete odrediti <Use Object> da biste koristili isti stil koji se koristi u prikazu plana.
  • Projektovani AutoCAD objekti i multi-view blokovi koriste projekcijske stilove. Projekcijski stilovi su višenamjenski i mogu se naći u kolekciji General > Multipurpose Styles > Projection Styles collection, stavka na kartici Settings u Toolspace-u. Koristite karticu Section da biste konfigurisali postavke ekrana za sekcijski prikaz.
  • Za stilove oznaka (label), projektovani objekti koriste stilove oznaka projekcije koji se mogu naći u Section View > Label Styles > Projection collection, stavka na kartici Settings u Toolspace-u.
Objekti poprečnog presjeka u prikazima sekcija koriste sledeće stilove:
  • COGO tačke poprečnih presjeka koriste standardne stilove za tačke. Možete odrediti drugačiji stil koji ćete koristiti u prikazu odeljka, ili možete odrediti <Use Object> da biste koristili isti stil koji se koristi u prikazu plana.
  • AutoCAD objekti poprečnih presjeka, multi-view blokovi, feature linije i podaci iz premjera koriste stilove markera. Marker stilovi su višenamjenski stilovi i mogu se naći u General > Multipurpose Styles > Marker Styles collection na kartici Settings u Toolspace-u. Stilovi markera mogu se podesiti da koriste AutoCAD tačke, prilagođene simbole markera ili blokove.
  • 3D čvrsti objekti takođe mogu koristiti <Section> kao stil markera poprečnih presjeka. Izborom stila <Section>, čvrsti objekat se crta tako da predstavlja stvarni položaj gdje sample linija siječe objekat.
  • Za stilove oznaka, objekti poprečnih presjeka koriste stilove oznaka poprečnih presjeka koji se mogu naći u Section View >  Label Styles  > Crossing collection u kartici Settings u Toolspace-u. 

Obilježavanje poprečnih presjeka i projekcija  setovima podataka

Možete dodati setove podataka na oznake za poprečni presjek i projekciju ako su oznake za poprečni prikaz ili za projekcijski prikaz dodane na listu Applies To.

Cijevi pod pritiskom (Pressure pipes)

Ispunite više standarde dizajna sa dodatnim priključcima i dodacima.

Da biste odredili Presssure Network katalog:

Prije kreiranja nove liste dijelova, koristite dijalog Set Pressure Network Catalog da biste izabrali katalog koji će služiti kao izvor komponenti. Lista dijelova mreže pod pritiskom može sadržati dijelove iz samo jednog kataloga. Svaki Pressure Network katalog se sastoji od jedne SQLite baze podataka. Dijelovi u katalogu mogu uključivati cijevi, fitinge (kao što su krivine i podloške), i dodatke (kao što su ventili). Kliknite na karticu Home > Create Design panel > Set Pressure Network Catalog > Find. U dijalogu Set Pressure Network Catalog podesite folder kataloga i bazu podataka kataloga. Podesite listu dijelova mreže pod pritiskom.