INOVA iCOD

ICOD je sistem za določanje, spremljanje in merjenje uresničevanja ciljev družbe in njenih organizacijskih enot , in je kot tak, primeren za uporabo v kateremkoli podjetju. ICOD zagotavlja spremljanje izvajanja razvojnih strategij in politike podjetja. S pomočjo ICOD orodja je možna opredelitev in načrtovanje ciljev, ki jih nato lahko spremljamo (merimo) s pomočjo informacijskega sistema 

Tradicionalni koncept merjenja uspešnosti podjetja je pomenil zanašati se  zgolj na finančne kazalce uspešnosti. Čeprav so tudi danes finančni parametri uspešnosti podjetja in njenih delov nezamenjljivi pa le-ti niso zadostni, saj kažejo nekatere pomanjkljivosti. Zato se v ICOD-u uporablja pristop takoimenovanega uravnoteženega seznama ciljev ali Balanced Scorecard. Ta koncept poslovnega upravljanja podjetij pomeni, da se za družbo kot celoto, kot tudi za njene organizacijske enote ugotavlja, spremlja in meri doseganje ciljev na več področjih oz. z več poslovnih vidikov.

Po originalnem konceptu, ki se običajno uporablja, podjetje postavlja  cilje v štiri osnovne perspektive:

Vidik potrošnika:

 • Spremljanje performans podjetja na trgu
 • Spremljanje odnosa do potrošnikov
 • Merjenje lojalnosti, konverzije, priporočil, izgubljenih potrošnikov, i drugih...

Vidik notranjih procesov:

 • Spremljanje performans podjetja v učinkovitosti vodenja internih poslovnih procesov
 • Merjenje časa ciklusa proizvodnje, nudenja storitve, škart-a, števila zaposlenih in drugi...

Perspektiva učenja in razvoja:

 • Performanse podjetja v inovatorstvu in pridobivanju novih znanj
 • Število certificiranih zaposlenih, strokovnih tečajev, seminarjev, letnik zaposlenih in drugi...

Finančna perspektiva:

 • Spremljanje finančnih rezultatov podjetja
 • Katere so finančne strategije
 • Planiranje investicij in vlaganja v rast poslovanja
 • Merjenje zaslužka, cena, povračila investicij, in drugi...

Poanta pristopa je, da v vsaki od perspektiv menadžment izvaja izbor ciljev, ki jih želi doseči, kot tudi merila, s katerimi se nadzira doseganje teh ciljev. 

Potem pa se kontinuirano spremlja  doseganje zastavljenih ciljev z določenimi merili. Balanced Scorecard je sistem za upravljanje uspešnosti, ki se lahko uporablja v organizacijah katerekoli velikosti.

 • uskladiti poslanstvo in vizijo z uporabniškimi zahtevami in z vsakdanjim delom
 • upravlja in vrednoti poslovno strategijo
 • upravlja z izboljšanjem učinkovitosti postopkov 
 • gradi organizacijske možnosti
 • obvešča o napredku vse zaposlene

Ta sistem omogoča merjenje finančnih in uporabniških rezultatov,  delovanja in zmogljivosti organizacije, uporaben pa je tako v zasebnem,  kot tudi v  javnem sektorju. Poudarek je premaknjen iz merjenja samo finančnih in nefinančnih  k upravljanju s poslovno strategijo.